Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter for Stand Up Bergen
Organisasjonens navn er Stand Up Bergen og ble stiftet 03/05 2007 Vedtektene ble vedtatt 21.05 2007
Endringer vedtatt 18.07 2010
§ 1 Formål
1.1 Stand Up Bergen skal være en ideell organisasjon for humor- og teaterinteresserte og skal arbeide for et levende humor og teatermiljø i Bergen. Organisasjonen skal gjennom arrangementer og kurs skape arena for utvikling og utøvelse av humor.
1.2 Kjernen i klubbens aktiviteter er klubbkveldene. Stand up skal være det bærende element i en klubbkveld, men andre underholdningsformer er
velkomne.
§2 Økonomisk formål
Skulle organisasjonen gå med overskudd, skal overskuddet ikke deles ut til medlemmene eller styret, men brukes på kurs, workshops og annet som kan realisere organisasjonens formål, jf § 1.
§ 3 Organisatorisk tilknytning
Stand Up Bergen er en frittstående selveid organisasjon, med nært samarbeid opp mot Reis deg Komikerklubb, Bergen Impro Laug og Aktive Studenters Forening.
§ 4 Medlemmer
Alle som har betalt kontingent og som ønsker å bidra til å fremme humorkulturen i Bergen.
Medlemmer har rett til:
– Medlemspris på arrangementer
– Tillgang til kurs og workshops i Stand Up Bergens regi.
§ 5 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i organisasjonen.
§ 6 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre
rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av organisasjonen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.
Kontingent i 2008 ble satt til 200 NOK.
§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter,
inkludert tapt arbeidsfortjeneste.
Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.
§ 8 Årsmøte
Årsmøtet som holdes 1. Kvartal hvert år er Stand Up Bergens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller
ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt
til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.
§ 9 Ledelse av årsmøtet
Årsmøte ledes av valgt ordstyrer. Ordstyrer behøver ikke å være medlem av Stand Up Bergen.
§ 10 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det
skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
§ 11 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1. Behandle Stand Up Bergens årsmelding
2. Behandle Stand Up Bergens regnskap i revidert stand 3. Behandle innkomne forslag
4. Fastsette kontingent
5. Vedta Stand Up Bergens budsjett
6. Velge:
a) Leder
b) Styremedlemmer.
c) Revisor
Styremedlemmer velges av årsmøte for 1 år.
§ 12 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av
de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.
§ 13 Styret
Stand Up Bergen ledes av styret (5 medlemmer) som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Stand Up Bergens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Representere Stand Up Bergen utad.
Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Minimum 2 ganger pr halvår.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
§ 14 Grupper /avdelinger
Stand Up Bergen kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Stand Up Bergens årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.
For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Stand Up Bergen, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Stand Up Bergen utad uten styrets godkjennelse.
§ 15 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
§ 16 Oppløsning (§ 16 kan ikke endres.)
Oppløsning av Stand Up Bergen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder
senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre organisasjoner anses ikke som oppløsning av Stand Up
Bergen. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette
treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 14.
Alle omkostninger i forbindelse med stifteren skal dekkes av Stand Up Bergen, herunder registrering, kjøp av protokoll, m.m.
§ 17 Økonomisk oppløsning
”Ved en eventuell oppløsning av organisasjonen, skal alle tilgjengelige midler og formue tilhørende organisasjonen, tilfalle stiftelser, foreninger eller andre virksomheter som vil forvalte midlene i tråd med Stand Up Bergens vedtekter og formål”